Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ons onderwijs

Het is onze opdracht om leerlingen te kunnen laten doorstromen naar een vorm van vervolgonderwijs dat het best bij hen past. We bereiden hen voor op een actieve deelname aan de samenleving. Hierbij is het van belang dat de school zich richt op een brede ontwikkeling van de leerlingen.

SPON_deKameleon_sept23_02_2023
spon_dekameleon_sept23_01_2023

Aanpassen aan onderwijsbehoeften

De Kameleon is een school voor speciaal basisonderwijs. Dit type onderwijs is bedoeld voor leerlingen die onvoldoende kunnen profiteren van het aanbod binnen het regulier basisonderwijs. Over het algemeen is er bij deze leerlingen sprake van leer-, ontwikkelings- en/of sociaal-emotionele achterstanden of problematiek. 

De leerstof en de lesmethodes binnen de school zijn vergelijkbaar met het regulier basisonderwijs, maar de aanpak en benadering van de leerlingen is aangepast aan hun specifieke onderwijsbehoeften. We bieden daarom passend onderwijs in kleinere groepen. Hierdoor komen onze leerlingen beter tot hun recht en kunnen zij uitstromen op een niveau dat bij hun mogelijkheden past. 

Het Speciaal Basisonderwijs

Het speciaal basisonderwijs valt onder De Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Deze wet regelt het onderwijs op de scholen voor regulier en speciaal basisonderwijs. Dit betekent dat onze school aan dezelfde eisen moet voldoen als een reguliere basisschool. Ons uitgangspunt is dat wij ook zoveel mogelijk een gewone basisschool willen zijn, met extra aanpassingen waar deze nodig zijn.

Ontwikkelingsperspectief

Bij plaatsing van uw kind binnen het speciaal basisonderwijs is het prettig om zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden te kennen. Daarvoor stelt de school het ontwikkelingsperspectief (OPP) op, waarin staat aan welke doelen uw kind gaat werken of welke ondersteuningsbehoeften uw kind nodig heeft om zijn of haar uitstroombestemming te kunnen behalen. Deze uitstroombestemming wordt bepaald aan de hand van de leerprestaties, sociaal emotionele ontwikkeling en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Hiervoor worden ook de medische gegevens, informatie over eerder verleende hulp en ondersteuning en de behaalde leerresultaten gebruikt, indien deze van invloed zijn op de uitstroombestemming.

Uitstroom voortgezet onderwijs 

Het streven van de school is om leerlingen uit te laten stromen naar een niveau dat bij hun mogelijkheden past. De afgelopen jaren heeft ongeveer 50% van onze leerlingen de overstap gemaakt naar het VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs), veelal met extra begeleiding in de vorm van leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). 

Ongeveer 50% van onze leerlingen is uitgestroomd naar het praktijkonderwijs (Pro). Een enkele leerling is na onze school aangewezen op een vorm van voortgezet speciaal onderwijs. De school volgt de vorderingen van de leerlingen die uitgestroomd zijn gedurende 3 jaar.

Reguliere groepen en arrangementen

Naast de reguliere groepen biedt De Kameleon ook nog twee arrangementen.

Leerroutes binnen de stamgroepen

Het onderwijs wordt zoveel mogelijk aangeboden in de stamgroep van de leerling. Maar daar van meerwaarde of noodzakelijk, werken we ook groeps doorbroken. Binnen de stamgroep wordt bij de vakken Rekenen&Wiskunde, Mondelinge- en Schriftelijke Taal en Leren Leren gewerkt met leerlijnen. Iedere leerlijn kent vier leerroutes.

Overgang binnen de school

Ieder schooljaar wordt een nieuwe groepsindeling gemaakt, waarbij de criteria genoemd in paragraaf groepsindeling een rol spelen. De bestaande groepsindeling is daarbij het uitgangspunt. Onze school dient echter rekening te houden met een aantal nieuw te plaatsen leerlingen in de verschillende leeftijden, waardoor de samenstelling van de groepen jaarlijks kan veranderen. Maar ook door een mogelijke wisseling van leerroute kan een andere groep beter passend zijn. De overgang naar een hogere groep heeft minder te maken met de leervorderingen, maar meer met de leeftijd en ontwikkeling van de leerling.

Arrangement ‘plus’

De plus-groepen zijn een voorziening voor leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar, met een gesignaleerde achterstand of beperking op meerdere ontwikkelingsgebieden. Kenmerkend voor deze leerlingen is de gecombineerde hulpvraag op het gebied van onderwijs en zorg. Er is sprake van ‘leerbaarheid’, maar tevens van ‘een stevige sociaal emotionele zorgvraag’. 

Het betreft een tussenvoorziening SO-SBO voor leerlingen die onvoldoende kunnen gedijen binnen de aanpak van het reguliere SBO of het cluster 4 onderwijs. De groepen kenmerken zich door een duidelijke structuur en meer begeleiding in de klas. 

De TLV voor deze groepen worden voor een jaar afgegeven door het SWV. Ieder jaar zal herzien worden of de leerling nog voldoende kan profiteren van dit aanbod.

Arrangement Praktijkgericht leren (ZML)

Voor leerlingen met een uitstroomprofiel richting VSO cl. 3 en leerlingen die aan de ondergrens van PrO uitstromen (leerroute D), maar ook tevens voor leerlingen die uitstromen naar het PrO met leerroute C,, heeft de school een passend onderwijsaanbod ingericht. De leerlingen krijgen een passende leerroute, waarbij het onderwijs meer praktisch wordt ingericht. In de onderbouw maken de groepen met deze leerroute gebruik van een onderwijsassistent.

Arrangement De Brug

Voor leerlingen binnen ons SWV die doorverwezen worden naar een andere schoolsoort en waarbij de wachttijd langer duurt dan 5 weken, kan er (na overleg met betrokkenen)een onderwijsaanbod aangeboden worden van een aantal dagdelen binnen dit arrangement. 

Bij plaatsing binnen het SBO blijft de leerling ingeschreven op de school van herkomst. De school van herkomst houdt zorg-plicht tot de leerling ingeschreven wordt op de nieuwe school. Het doel van dit aanbod is het voorkomen van thuiszitters.