Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Praktische informatie

Op deze pagina vindt u de meest gevraagde praktische informatie. U vindt alle praktische informatie in onze schoolgids.

SPON_deKameleon_sept23_15_2023

Schooltijden

De schooltijden van De Kameleon zijn:

Maandag:8:30 uur - 14:00 uur
Dinsdag:8:30 uur - 14:00 uur
Woensdag:8:30 uur - 14:00 uur
Donderdag:8:30 uur - 14:00 uur
Vrijdag:8:30 uur - 14:00 uur

Wij hanteren het 5 gelijke dagen model. De school start ’s ochtends om 8.30 uur en eindigt om 14:00 uur. Deze lestijden zijn voor alle groepen gelijk. Leerlingen spelen twee keer per dag een kwartier buiten.

De lestijden worden onderbroken door een ochtend- en middagpauze. Tijdens de middagpauze eten de leerlingen onder toezicht van de leerkracht of assistent. Wij vragen u de boterhammen in een goede broodtrommel en het drinken in een stevige beker/dopper van de school mee te geven.

Vijftien minuten voor schooltijd en tijdens het buitenspelen in de pauzes is toezicht geregeld.

Bij slecht weer blijven de leerlingen onder toezicht binnen.

Bij het uitgaan van de school is toezicht geregeld, zowel op het vertrek van fietsende leerlingen, op het oversteken van de rijweg als op het leerlingenvervoer.

Verzuim melden

Er kunnen zich omstandigheden voordoen, waardoor de leerlingen de lessen moet verzuimen.

Ouders/verzorgers hebben de plicht om (ziekte)verzuim van hun kind tijdig, vóór aanvang van de lessen, telefonisch door te geven aan school (niet via de chauffeur die uw kind vervoert!). Bel 078 - 615 54 44. De school is bereikbaar vanaf 8:00.

Het verzuim wordt dagelijks geregistreerd. Indien van toepassing, dient u ook het vervoersbedrijf telefonisch in kennis te stellen van het schoolverzuim.

Het kan voorkomen dat een leerling in de loop van de dag ziek wordt. De leerkracht zal in die gevallen telefonisch contact met u opnemen, zodat u uw kind kunt ophalen.

Bij een opvallend veelvuldig ziekteverzuim, wordt dit met de ouders besproken en dan kan het zijn dat de schoolarts wordt ingeschakeld.

Vakanties en vrije dagen

Voor het vaststellen van de schoolvakanties en vrije dagen houden we ons in principe aan het schema dat regionaal in de Drechtsteden wordt vastgesteld.

Het vakantierooster vindt u in de bijlage bij deze schoolgids. In de eerste week na de zomervakantie ontvangt u een overzicht van alle vrije dagen naast de vakanties.

Vrijwillige ouderbijdrage

De school vraagt een vrijwillige financiële bijdrage van de ouders. Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld in overleg met de oudergeleding van de MR. De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht t.a.v. de hoogte en bestemming van deze bijdrage. Het gaat hierbij om een vrijwillige bijdrage, die niet is bedoeld voor activiteiten zoals de schoolreis, het schoolkamp en de vieringen. Daarvoor heeft de school een eigen budget gereserveerd. De school gaat de vrijwillige ouderbijdrage gebruiken voor extra buitenspeelmateriaal of voor extra aanschaf van praktisch leren materialen of bewegend leren materialen.

Dit jaar is het schoolfonds vastgesteld op € 15,00 per leerling.

Verlof aanvragen

Extra verlof kan uitsluitend verleend worden voor in de leerplichtwet beschreven omstandigheden, zoals bepaalde feestdagen of een huwelijk. Verder kan extra verlof worden verleend voor ‘gewichtige omstandigheden’. De schoolleiding moet dit beoordelen en zal bij dat oordeel altijd het schoolbelang van de leerling zwaar laten wegen.

Vakanties mogen alleen worden opgenomen tijdens de schoolvakanties. Indien dit door bijzondere omstandigheden niet mogelijk is, kan worden onderzocht of er een wettelijke mogelijkheid bestaat om buitengewoon verlof te verlenen. Voor extra vakanties of verlenging van vakanties kan geen toestemming worden verleend. Verlof van meer dan tien dagen moeten altijd voorgelegd worden aan de leerplichtambtenaar.

Tegen het besluit van de school om geen verlof te verlenen, kunt u in beroep gaan bij de leerplichtambtenaar of bij de rechtbank. Bij ongeoorloofd verzuim kan door de leerplichtambtenaar een boete worden opgelegd aan de ouders. Ook de school kan worden aangesproken op het ten onrechte verlenen van extra verlof.

Voor het aanvragen van extra verlof moet u een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur.

Verlof aanvragen